شبي متفاوت را تجربه كنيد

از سری ویژه برنامه های هشتمین نکوداشت ساالیانه روز جم؛ آيين زيباي شاهنامه خواني با حضور استاد فريدون جنيدي، نقاله خواني خانم مكاريان و اجراي فوق العاده شاهنامه خوانان جمي
جمعه ۱۸ اسفندماه ۹۶ ساعت١٩ تالار شهيد خاتمي شهر جم برگزار می شود.

شاهنامه خوانی