در حاشیه برگزاری اولین دوره جایزه استانی شعر جم، کارگاه یک روز نقد شعر و تحلیل اشعار شاعران شرکت کننده در جایزه با حضور اساتید بنام کشور و استان در جم برگزار شد.