مسئول دبیرخانه دائمی همایش روز جم با برنامه رادیویی پسین ورزش گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دائمی همایش روز جم؛ علی دانشمند در این گفتگوی رادیویی به تشریح جزئیات و روند اجرای برنامه های روز جم می پردازد