از اینکه ایده های خود را با دبیرخانه نکوداشت روز جم به اشتراک می گذارید، خرسندیم.