چنانچه خود را واجد عنوان چهره انرژی سال ۹۸ می دانید، می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم، خود را در معرض داوری اعضای کمیته انرژی، انتخاب چهره های سال قرار دهید.

چهره برتر انرژی

chehreh

  • چنانچه مدارکی برای موارد مطرح شده دارید از طریق گرینه زیر، ارسال فرمائید.