به اطلاع مي رساند
دبيرخانه دهمين نكوداشت روز جم در نظر دارد با نظر *كميته قرآني * چهره قرآني سال شهرستان را معرفي نمايد:
شهروند گرامي شما مي توانيد با درج اطلاعات خواسته شده و ارسال كسب عناوين و فعاليت هاي قرآني خود در سطح بين اللملي، كشور و استاني سال ٩٧-٩٨ در بخش معرفي چهره سال در حوزه قرآني شركت نماييد.

چهره برتر قرآنی

chehreh

  • چنانچه مدارکی برای موارد مطرح شده دارید از طریق گرینه زیر، ارسال فرمائید.