شوسواره اصیل اسبان ایرانی در جم برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه دائمی نکوداشت روز جم؛ شوسواره اصیل اسبان ایرانی با حضور مالکان، سوارکاران و اسب های فاخر ایرانی در شهر جم برگزار شد.